Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetové aplikace

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Definice

1.1 V těchto obchodních podmínkách:


1.1.1 „Provozovatel“ je společnost Seomaker s.r.o., IČO 14049082, se sídlem nám. Přátelství 1518/2, Hostivař 102 00 Praha 10.


1.1.2 „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Seowritee, mezi jejíž hlavní funkcionality patří tvorba SEO článků na základě vybraných klíčových slov a která je dostupná z internetové adresy seowritee.com.


1.1.3 „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.


1.1.4 „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.


1.1.5 „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.


1.1.6 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.


1.1.7 „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.


1.1.8 „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1 Zobrazení tlačítka s názvem „Registrovat“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.


2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko „Registrovat“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.


2.3 Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Akceptuji“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.


2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3. Užívání Aplikace

3.1 Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.


3.2 Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace, a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.


3.3 V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.


3.4 Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.


3.5 Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.


3.6 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.


3.7 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.


3.8 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.


3.9 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.


3.10 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4. Databáze

4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.


4.2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.


4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5. Odpovědnost za škodu

5.1 Ustanovení tohoto článku VOP se nevztahují na spotřebitele.


5.2 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.


5.3 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele, kterou Uživatel způsobil třetím stranám kopírováním textů od jiných autorů.


5.4 Provozovatel v žádném případě a za žádných okolností nenese odpovědnost za texty vytvořené pomocí Aplikace. Veškeré náhrady škody způsobené zveřejněním a dalším šířením textů vytvořených v Aplikaci nese Uživatel.


5.5 Provozovatel nezaručuje dosažení jakékoliv pozice ve výsledcích organického vyhledávání v internetových vyhledávačích u publikovaného obsahu vytvořeného pomocí Aplikace.

6. Změna VOP

6.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.


6.2 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.


6.3 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude zveřejněna v Aplikaci a je na Uživateli, jako druhé straně, aby se se změnami obeznámil. Uživatel má právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět tím, že neuhradí odměnu za poskytnutí Licence v následujícím měsíci.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.


7.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: seowritee.com

8. Povinné informace pro spotřebitele

8.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.


8.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
8.2.1 telefonický kontakt Provozovatele je uveden na webu seowritee.com;


8.2.2 adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@seomaker.cz;


8.2.3 odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;


8.2.4 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci za ceny, které jsou uvedeny v uživatelském prostředí Aplikace. Výjimku tvoří možnost jednorázového využití Licence bezúplatně.


8.2.5 Uživateli nevznikají náklady na dodání;


8.2.6 k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrome či jiné internetové prohlížeče, u kterých však nemusí Aplikace fungovat bez problémů.


8.2.7 Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;


8.2.8 ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;


8.2.9 údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.


8.2.10 Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;


8.2.11 opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;


8.2.12 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;


8.2.13 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;


8.2.14 předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;


8.2.15 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;


8.2.16 Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

9. Rozhodné právo

9.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

10. Účinnost

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2022.

 

Začněme

Pište SEO texty chytře! Pojďme dosáhnout TOP organických pozic právě teď!